Τι είναι η Εργοθεραπεία;

Η Εργοθεραπεία είναι η ειδικότητα που στόχο έχει την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί ανεξάρτητα και λειτουργικά στο περιβάλλον του και να αντεπεξέρχεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι η χρήση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, εργασίας και παιχνιδιού, με σκοπό να υποστηριχθεί η ανεξάρτητη λειτουργικότητα, να προαχθεί η ανάπτυξη και να προληφθεί η αναπηρία. Μπορεί να περιλαμβάνει προσαρμογές στο περιβάλλον για να επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο ανεξαρτησίας και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.
Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμογής προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, οι οποίες δέχονται επιδράσεις από το περιβάλλον και προσδιορίζουν τους εκάστοτε ρόλους του ατόμου.
Όταν ένα άτομο έχει αυτές τις βασικές δεξιότητες –ικανότητες και είναι ικανό να τις χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που συναντά στου διάφορους τομείς της ζωής του (δραστηριότητες αυτοφροντίδας, εργασιακές δραστηριότητες, δραστηριότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου), τότε αυτό το άτομο θεωρείται υγιές. Όταν όμως τα άτομο υπολείπεται σε ορισμένες δεξιότητες και δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση αυτών των δεξιοτήτων, τότε έχει την ανάγκη για εργοθεραπευτική παρέμβαση.
Αυτές οι δεξιότητες που χρειάζεται να έχει αναπτύξει το άτομο κατηγοριοποιούνται ως εξής:
 Κινητικές δεξιότητες (αδρή κινητικότητα, λεπτή κινητικότητα, μυϊκή δύναμη, συντονισμός κ.α.)
 Αισθητηριακές δεξιότητες (αναγνώριση αισθητηριακών ερεθισμάτων, οπτική/ ακουστική/ γευστική/ οσφρητική/ απτική αισθητικότητα, ιδιοδεκτικότητα κ.α.)
 Γνωστικές δεξιότητες (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, προσανατολισμός, διαχείριση χρόνου κ.α.)
 Ψυχολογικές – Ενδοπροσωπικές δεξιότητες (συναισθήματα, αυτογνωσία, αυτονομία, αυτοέλεγχος, ενδιαφέροντα κ.α.)
 Κοινωνικές – Διαπροσωπικές δεξιότητες (κοινωνικές δεξιότητες, δυαδική/ ομαδική αλληλεπίδραση, επικοινωνία κ.α.)

Χατζηστυλιανού Βάσια- Εργοθεραπεύτρια

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields