Δικαιολογητικά για το επίδομα αυτισμού

Το επίδομα αυτισμού καθιερώθηκε με την αριθμ.Γ4/Φ.12/ Οικ.1930/1982 «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών» (ΦΕΚ 724/Β΄) μετονομάζεται σε επίδομα οικονομική ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:
Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30
Άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

Για την αίτηση για το επίδομα αυτισμού, χρειάζεται να προσκομίσετε:

Βεβαίωση Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής ή Ψυχολόγου ή Νευρολόγου ή Ψυχιάτρου Δ/ντη ή Επιμελητή Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή απόφαση της Δ/νσης Πρόνοιας ότι ο/η ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος/η στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης λόγω αυτισμού. Απαραιτήτως στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τυχόν επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, συνέπεια των οποίων έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και είναι ανίκανος για εργασία. Η βεβαίωση / γνωματεύσεις στην περίπτωση που προέρχονται από Νοσοκομείο πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Διοικητικό Δ/ντη του Νοσοκομείου. Η βεβαίωση / γνωματεύσεις πρέπει να κατατίθενται εντός δύο – 2- μηνών από την έκδοσή τους.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο υπογραφής του ενδιαφερόμενου/ης ότι κατοικεί στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση του και ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη Νομαρχία.

Φωτοτυπία ταυτότητας

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Κ.Α

Για ανήλικους πιστοποιητικό γεννήσεως ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πηγή: www.noesi.gr