Γιατί να επιλέξω το Κέντρο Ημέρας;

Το Κέντρο Ημέρας είναι μια δομή που καλύπτει τις ανάγκες παιδιών ηλικίας 2-5 ετών με δυσκολίες-ελλείμματα σε διάφορα επίπεδα της ανάπτυξης.
Η Πρώιμη Παρέμβαση αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο των προγραμμάτων παρέμβασης των Κέντρων Ημέρας σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες και στις οικογενειές τους και σχετίζεται με το δικαίωμα που έχουν τα πολύ μικρά παιδιά και οι οικογένειές τους να λάβουν εγκαίρως την υποστήριξη που χρειάζονται (European Agency for Development in Special Needs Education, 2005).
Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι αναγκαία και ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη βελτίωση ή τη θεραπεία της κατάστασης του παιδιού. Μπορεί να συμβάλλει ιδιαίτερα τόσο στην μείωση των δυσκολιών όσο και στην πρόληψη των δευτερογενών διαταραχών που συχνά συνοδεύουν την κυρίαρχη μειονεξία. Σύμφωνα με έρευνες τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για εκείνα που παρουσιάζουν προβλήματα στη φυσική, πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη ή στα μαθησιακά χαρακτηριστικά.
Δυστυχώς, όμως, παρά την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα της πρώιμης παρέμβασης ,οι ανάγκες των μικρών παιδιών συχνά παραμελούνται μέχρι και τη σχολική ηλικία. Κυριότερη αιτία είναι η δυσκολία εντόπισης των δυσκολιών αυτών αλλά και η ελλιπής ενημέρωση των γονιών σχετικά με τη ύπαρξη προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών τους. Επίσης , κάποιες φορές οι γονείς παραβλέπουν τις δυσκολίες των παιδιών τους αποδίδοντάς τες στην ηλικία τους, πιστεύοντας ότι θα βελτιωθούν μεγαλώνοντας, και κινητοποιούνται μόνο όταν το πρόβλημα εντοπιστεί στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο είναι αποδεδειγμένο ότι οι αναπτυξιακές δυσκολίες, χωρίς την κατάλληλη παρέμβαση, πολλαπλασιάζονται μέχρι την σχολική ηλικία και πλέον είναι δυσκολότερη και πιο χρονοβόρα η παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού.
Στα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του το παιδί έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την ικανότητά του για μάθηση. Το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η ικανότητα, η οικογένεια, παίζει πρωταρχικό ρόλο λόγω του ότι ασκεί μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και του χαρακτήρά του παιδιού ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα ως πρότυπο παρατήρησης και μίμησης.
Οι γονείς , όμως, εκτός από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο απέναντι στο παιδί μπορούν να συμβάλλουν με πολλούς τρόπους στην πρώιμη παρέμβαση. Λόγω του ότι έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν συστηματικά τη συμπεριφορά του παιδιού τους είναι σε θέση να δώσουν στον ειδικό πολύτιμες πληροφορίες, χρήσιμες τόσο για τη διάγνωση όσο για τη διαμόρφωση του προγράμματος παρέμβασης.
Για το λόγο αυτό τα προγράμματα Πρώιμης παρέμβασης είναι ιδιαίτερα σύνθετα και απευθύνονται τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους για την σφαιρική και ολόπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Συχνά είναι αναγκαία και η εκπαίδευση των γονέων προκειμένου οι ίδιοι να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ρόλο που οι ίδιοι έχουν στο παρεμβατικό πρόγραμμα.
Η έγκαιρη διάγνωση και η παρακολούθηση προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας), είναι καθοριστικής σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών και τη θεραπεία τους!

Αλεξίου Βανέσσα
Ψυχολόγος

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields